Ontslag via UWV WERKbedrijf

De ontslagprocedure via het UWV WERKbedrijf

Ontslagaanvraag

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan kan hij bij het UWV WERKbedrijf een ontslagaanvraag indienen. In deze aanvraag vraagt de werkgever het UWV WERKbedrijf om toestemming de arbeidsovereenkomst met de werknemer te mogen opzeggen. Een jurist die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan zowel de werkgever als de werknemer adviseren en begeleiden voorafgaand en tijdens de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf.

Bedrijfseconomische ontslaggrond

In de ontslagaanvraag moet de werkgever kenbaar maken waarom hij de werknemer wil ontslaan. Als het ontslag van een werknemer nodig is wegens veranderingen binnen het bedrijf, kan de ontslaggrond bedrijfseconomisch zijn. Een bedrijfseconomische reden kan bijvoorbeeld zijn dat het financieel niet goed gaat met een bedrijf of dat er structureel minder werk of omzet is. Ook kan het opheffen van een bepaalde bedrijfsactiviteit een bedrijfseconomische reden zijn. De werkgever moet bij de ontslagaanvraag aannemelijk maken dat er een bedrijfseconomische reden is voor het structureel vervallen van de arbeidsplaats(en). Ook moet aannemelijk zijn dat de werkgever de juiste ontslagvolgorde heeft toegepast en de juiste werknemer(s) heeft voorgedragen voor ontslag, waarbij rekening gehouden moet worden met het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat rekening gehouden moet worden met leeftijdsopbouw in een bedrijf binnen uitwisselbare functies. De werkgever kan dus niet alleen de jonge of juist de oude werknemers ontslaan. Tot slot moet aannemelijk zijn dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) te herplaatsen.

Overige ontslaggronden

Het kan ook zo zijn dat de reden voor het aanvragen van het ontslag te maken heeft met de werknemer zelf, bijvoorbeeld omdat de werkgever vindt dat sprake is van disfunctioneren. De werkgever moet dit kunnen onderbouwen met de verslaglegging van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook kan sprake zijn van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever moet dan aannemelijk maken dat daadwerkelijk sprake is van een verstoring, dat deze verstoring ernstig en duurzaam is en dat het herstel van de relatie niet meer mogelijk is. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een ontslagvergunning aan het UWV WERKbedrijf te vragen als de werknemer bijvoorbeeld langdurig ziek is of er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim.

Procedure bij het UWV WERKbedrijf

Als de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf heeft ingediend, krijgt de werknemer de gelegenheid op de aanvraag van de werkgever te reageren. Pas als het UWV WERKbedrijf zowel het standpunt van de werkgever als de werknemer weet en zij over een weer hebben gereageerd op elkaars standpunt, zal het UWV WERKbedrijf een beslissing nemen. Als de werkgever toestemming krijgt de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, wordt dit ook wel een ontslagvergunning genoemd. De ontslagvergunning is acht weken geldig. Binnen die acht weken kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer opzeggen. De werkgever moet een opzegtermijn in acht nemen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst, ook al is er toestemming van het UWV WERKbedrijf, niet rechtsgeldig opzeggen als er sprake is van een ontslagverbod. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer ziek is of als de werknemer zwanger is. Als de werkgever geen toestemming van het UWV WERKbedrijf krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, eindigt de arbeidsovereenkomst niet. Tegen de beslissing van het UWV WERKbedrijf is geen beroep mogelijk. Wel kan de werkgever via een andere weg proberen om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen, hij kan in een gerechtelijke procedure aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.  Een werknemer kan een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten en daarin een vergoeding voor het ontslag vragen. Het UWV WERKbedrijf kent namelijk geen vergoeding toe.

Meer weten over dit onderwerp?

Neemt u contact met ons op en we nodigen u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek bij ons op kantoor.

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »