Experts in arbeidsrecht en ontslagrecht

Algemene Voorwaarden Van der Woude & Van der Woude


Algemeen

Van der Woude & Van der Woude is een eenmanszaak. De eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 59596562 en is gevestigd in Heerenveen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en andere rechtsbetrekking tussen Van der Woude & Van der Woude en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever blijven buiten toepassing.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Van der Woude & Van der Woude en de opdrachtgever nietig is of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.


Overeenkomst

Alle door Van der Woude & Van der Woude gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Een opdracht komt tot stand op het moment dat de door Van der Woude & Van der Woude en de opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Van der Woude & Van der Woude retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Van der Woude & Van der Woude naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek van de opdrachtgever daartoe deze opdracht aanvaardt door de werkzaamheden aan te vangen.

Van der Woude & Van der Woude sluit met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 Burgerlijk Wetboek. Van der Woude & Van der Woude is daarmee in de overeenkomst opdrachtnemer, de opdrachtgever opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Van der Woude & Van der Woude spant zich in om de verstrekte opdracht tot het door opdrachtgever gewenste resultaat te brengen. Alle diensten van Van der Woude & Van der Woude worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever verplicht zich Van der Woude & Van der Woude tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde informatie en stukken.
Voor zover dit niet op initiatief van de opdrachtgever geschiedt, zal de opdrachtgever deze informatie op eerste verzoek van Van der Woude & Van der Woude verschaffen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van der Woude & Van der Woude ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien in de uitvoering van de opdracht extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Van der Woude & Van der Woude behoudt zich het recht voor om, indien hij dit noodzakelijk acht, (een deel van) de opdracht door derden te laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal Van der Woude & Van der Woude zoveel als mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. Van der Woude & Van der Woude is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.


Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Van der Woude & Van der Woude de vergoeding voor haar werkzaamheden vaststellen door middel van een jaarlijks vast te stellen uurtarief en een eveneens jaarlijks vast te stellen percentage kantoorkosten. Daarnaast zal Van der Woude & Van der Woude kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere maar niet uitsluitend reiskosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten. Het in rekening te brengen bedrag zal, daar waar van toepassing, worden vermeerderd met BTW.

Facturering van de werkzaamheden zal tweewekelijks plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Van der Woude & Van der Woude is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Van der Woude & Van der Woude is gerechtigd haar werkzaamheden dan wel de aanvang daarvan op te schorten tot het moment dat het voorschot geheel is ontvangen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Van der Woude & Van der Woude zoals vermeld op de factuur. Indien betaling binnen veertien dagen uitblijft, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. In dat geval worden de werkzaamheden in het dossier opgeschort. Voor alle daaruit voortvloeiende schade wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de datum van verzuim. Onkosten, welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt (verschotten), zullen aan opdrachtgever worden doorberekend.


Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Van der Woude & Van der Woude is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voorzover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van euro 25.000, -.

De opdrachtgever vrijwaart Van der Woude & Van der Woude en haar vennoten en degenen die voor Van der Woude & Van der Woude werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de gevrijwaarde(n).

Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens Van der Woude & Van der Woude vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.


Einde van de overeenkomst

De opdracht wordt aangegaan voor ofwel de overeengekomen duur, ofwel tot op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, ofwel voor onbepaalde tijd. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

Ingeval van opzegging is de opdrachtgever gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Van der Woude & Van der Woude waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen opdrachtgever en Van der Woude & Van der Woude zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.

Bezoekadres:  Parkweg 3  |  8443 DS  |  Heerenveen
06 444 96 286  |  info@vanderwoudevanderwoude.nl  |  Meer contactinformatie »